Roland Carlsberg Processystem AB www.lab.rcprocess.se

  • Hem
  • Produkter A-Ö
  • Vätsketeknik
  • Pulverteknik
  • Förpackning
  • Leverantörer
  • Service & Reservdelar
  • Kontakta oss

Eirichblandare används för att skapa kulor av aska som ska öka återföring av näring till svenska skogar

2019-04-16

Den 11 april presenterade Skogsstyrelsen en ny produkt med tillhörande teknik och logistik för askåterföring i skogen. Aska formas till små kulor, granuler som är betydligt lättare att sprida ut i skogen än vanlig aska. Skogsstyrelsen hoppas på askåterföringen ska öka tack vare detta.


Askan formas till granuler med hjälp av en Eirich Mischer RV 16. Foto: Daniel Glimtoft

Flis från grenar och toppar (grot) som blir över i skogen vid avverkning är ett viktigt bränsle i värmekraftverk och en del i omställningen från beroendet av fossila bränslen. När groten tas ut ur skogen i samband med slutavverkning resulterar det i ett minskat förråd av näring och mineraler i marken som kan bli bestående. Det gör att träden växer sämre och produktionen i skogen kan minska på längre sikt. Man riskerar också en försurning av avrinnande vatten. Ett sätt att kompensera för förlusten av näringsämnen är att sprida askan. Askan innehåller näringsämnena från skogsbränslet och på så sätt åstadkoms ett kretslopp.

Problemet är att bara omkring 25-30 procent av arealen biobränsleuttag återförs till skogen i dag i form av ren biobränsleaska, delvis eftersom aska är svårt att frakta, hantera och sprida.

- Med så låga siffror kan vi inte säga att skogsbränslet är hållbart och lagen säger dessutom att man ska kompensera för uttaget. Med det vi presenterat i dag hoppas vi på allvar öka askåterföringen i Sverige, säger Stefan Anderson, markspecialist på Skogsstyrelsen.



Visning av nya produkten askgranuler

Genom sin granulatform kan askan spridas effektivt och fördelningen av näringsämnen blir bättre än vid spridning av aska

Den 11 april genomförde Skogsstyrelsen en visning av en ny teknik och produkt upp som heter askgranuler och som tagits fram i ett pilotprojekt lett av Stockholm Exergi och Ecofor AB i samverkan med Skogsstyrelsen. Askan pressas till kulor med ny teknik och blir då lättare att lagra, transportera och sprida än vanlig krossaska. Kulorna ger en betydligt jämnare spridning av näringsämnena i skogen och kletar inte fast i transportkärlen. Effektiv spridning med hjälp av helikopter är möjligt och demonstrerades på dagens visning i Södertälje.

Stockholm Exergi AB:s anläggning i Värtan producerar en stor volym aska varje år från eldningen av rena trädbränslen. Därför har Ecofor AB i samarbete med bland annat Stockholm Exergi byggt pilotanläggningen för granulering av askan.

- För oss på Stockholm Exergi är det viktigt att hela tiden utveckla vår verksamhet till att bli mer och mer hållbar. Omställningen till biobränslen är central och det medför hänsynstaganden för att säkra ett fungerande kretslopp. Att återföra näringsämnen i askan efter biobränsleförbränning till skogsmark är ett sätt att ta hållbart ansvar inom den växande biobränsleindustrin. Vi hoppas att många andra företag vill göra samma sak nu när tekniken finns och vi har visat att den fungerar, säger Harald Svensson, bränslehandlare på Stockholm Exergi.

Ecofor ser stora möjligheter med den nya tekniken.

- Vi märker att intresset för askåterföring är stort från många håll, men sedan vet vi också att det tar tid att bygga upp en marknad, berättar Daniel Glimtoft, Ecofor.



Eirich Mixer RV16

Eirich Mixer RV16 är en intensivblandare för blandning, granulering och homogenisering som ger utmärkta resultat vid blandning av alla typer av konsistenser, från pulver till plastiska material.